Verkoopvoorwaarden

 1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur, (of bestelbon), en ondertekend voor akkoord van de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
 2. De opgegeven verkoopprijzen zijn gebaseerd op de geldende marktwaarden, In geval van gewijzigde markten zullen eventuele gewijzigde materiaalprijzen na datum van offerte worden doorgerekend aan de klant.
 3. De opdracht wordt uitgevoerd volgens de overeenkomst, aanpassingen tijdens de uitvoering kunnen aanleiding geven tot herbekijken van de overeenkomst, dit zal in onderling overleg worden besproken en schriftelijk opgemaakt en getekend door de beide partijen.
 4. Indien de producten niet door onze firma rechtstreeks werden verkocht, zal geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard.
 5. De firma streeft ernaar de ondertekende contracten na te komen binnen de overeengekomen termijnen. Dit is echter louter commercieel. Indien echter achterstanden ontstaan bij de leveranciers van de goederen, of indien het werk niet kan uitgevoerd zal dit geen aanleiding tot enig recht op schadevergoeding bij laattijdige levering, noch op ontbinding van de overeenkomst.
 6. Klachten betreffende de producten en/ of leveringen moeten bij de firma binnenkomen binnen de acht dagen na de levering van de betreffende goederen. Zulks zal schriftelijk gebeuren.
 7. Alle facturen zijn betaalbaar contant of op dertig dagen.
 8. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd ten belope van het op de vervaldag geldende rentetarief en dit op het factuurbedrag, met de regel een begonnen maand is een volle maand. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 200.00 euro.
 9. In geval van vernietiging van een bestelling door de klant is deze laatste eveneens een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling met een minimum van 500.00 euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schadevergoeding te eisen. Eventuele reeds ingetrokken materialen dienen volledig te worden vergoed.
 10. Wanneer de firma ten gevolge van overmacht, stakingen, e.d. niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, wordt de firma het recht voorbehouden de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige vorm van schadevergoeding kan worden geëist.
 11. De firma kan het recht voorbehouden om van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling de leveringen en of uitvoering van de werken stop te zetten in geval van faillissement, kennelijk onvermogen als ook bij uitblijven van de betalingen van de koper.
 12. Verzendingen van goederen zijn steeds op risico van en voor rekening van de koper, tenzij anders bepaald.
 13. In geval van geschillen zijn de rechtbanken van het domicilie van de firma bevoegd.